Usnesení zastupitelstva č. 50 ze dne 29.3.2011

k odpovědi na petici „Žádost podle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem“

č.j.:  227/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 50

ze dne 29. 3. 2011

k odpovědi na petici „Žádost podle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem“

  

Zastupitelstvo městské části 

I.       s c h v a l u j e

znění odpovědi dopisem paní starostky dle přílohy tohoto usnesení a zveřejnění odpovědi

II.       u k l á d á

             1.  Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

 1.1. odeslat odpověď dopisem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.    Evě Hájkové, PhDr., vedoucí odboru kultury

2.1.  zajistit zveřejnění odpovědi na webových stránkách městské části a v Radničních novinách

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části