Usnesení zastupitelstva č. 45 ze dne 21.12. 2010

k dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

č.j.: 77/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 45

ze dne 21. 12. 2010

k dodatku   č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

 

Zastupitelstvo městské části            

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.    u k l á d á

Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek  č. 1 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části