Usnesení zastupitelstva č. 43 ze dne 21.12. 2010

k dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

č.j.: 79/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 43

ze dne 21. 12. 2010

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny   příspěvkové   organizace   Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Zastupitelstvo městské části

        

 

I.                 b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.              s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.          u k l á d á

 

Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

podepsat dodatek  č. 2 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části