Usnesení zastupitelstva č. 42 ze dne 21.12. 2010

k Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3

č.j.: 72/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 42

ze dne 21. 12. 2010

k Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e  

 

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov  Praha 3, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části