Usnesení zastupitelstva č. 40 ze dne 21.12. 2010

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

č.j.: 61/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 40

ze dne 21. 12. 2010

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

vedoucí ekonomického odboru

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části