Usnesení zastupitelstva č. 39 ze dne 21.12. 2010

k rozpočtovému provizoriu městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2011

č.j.: 62/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 39

ze dne 21. 12. 2010

k rozpočtovému provizoriu městské části Praha 3 na I. čtvrtletí  roku 2011

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2011 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části