Usnesení zastupitelstva č. 38 ze dne 21.12. 2010

ke koupi nebytové jednotky č. 2404/36, dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2404 a pozemku parc. č. 2668, vše v k.ú. Vinohrady, od společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869

 71/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 38

ze dne 21. 12. 2010

ke koupi nebytové jednotky č. 2404/36, dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2404 a pozemku parc. č. 2668, vše v k.ú. Vinohrady, od společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869

 

Zastupitelstvo městské části 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

 

zápis z jednání Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části Praha 3 ze dne 7.9.2010, ohledně převodu nebytové jednotky 2404/36, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2404 a pozemku parc. č. 2668, vše v k.ú. Vinohrady

 

 

II.      s c h v a l u j e

1. koupi nebytové jednotky č. 2404/36, dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2404 a pozemku parc. č. 2668, vše v k.ú. Vinohrady, od společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869, za kupní cenu 10.000.000,- Kč

2. návrh kupní smlouvy ke koupi nebytové jednotky č. 2404/36, dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2404 a pozemku parc. č. 2668, vše v k.ú. Vinohrady, od společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869, který je přílohou tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat shora citovanou kupní smlouvu

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části