Usnesení ZMČ č. 408 ze dne 19.1.2010

k prodeji pozemků parc.č. 29/4 a parc.č. 29/5 v k.ú. Žižkov, vymezených geom. Plánem č. 2091-82/2009 ze dne 9.4.2009

č.j.: 34/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 408

ze dne 19.1.2010

 

 

k prodeji pozemků parc.č. 29/4 a parc.č. 29/5 v k.ú. Žižkov, vymezených geom. plánem č. 2091-82/2009 ze dne 9.4.2009

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         prodej pozemků parc.č. 29/4 a parc.č. 29/5 vše v k.ú. Žižkov, vymezených geom. plánem č. 2091-82/2009 ze dne 9.4.2009, společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, za cenu stanovenou dohodou ve výši   118 670,- Kč

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíková, starostce městské části

         1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

 

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části