Usnesení ZMČ č. 407 ze dne 19.1.2010

k prodeji pozemku parc. č. 3063/2 v k.ú. Žižkov, pod budovou trafostanice

č.j.: 33/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 407

ze dne 19.1.2010

 

 

k prodeji pozemku parc. č. 3063/2 v k.ú. Žižkov, pod budovou trafostanice

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

                prodej pozemku parc. č. 3063/2 v k.ú. Žižkov, pod budovoutrafostanice, společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, za cenu stanovenou dohodou ve výši 24 420,- Kč

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíková, starostce městské části

         1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

 

  

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části