Usnesení ZMČ č. 406 ze dne 19.1.2010

k projektu MČ Praha 3 – Návrat do práce

č.j.: 7/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 406

ze dne 19.1.2010

 

 

k projektu MČ Praha 3 – Návrat do práce

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.        s c h v a l u j e

 

         přijetí finanční podpory na realizaci projektu Návrat do práce, ve výši 5 875 862,08 Kč, který je přílohou toho usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozuplíkové, starostce městské části

         1.1  podepsat Grantovou smlouvu pro poskytnutí podpory z OPPA na projekt Návrat do práce

       

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části