Usnesení ZMČ č. 405 ze dne 19.1.2010

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - převedení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o půjčce č. S/494/07 ze dne 01.06.2007 z důvodu změny právní subjektivity dlužníka

č.j.: 905/2009

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 405

ze dne 19.1.2010

 

 

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - převedení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o půjčce č. S/494/07 ze dne 01.06.2007 z důvodu změny právní subjektivity dlužníka

 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         převedení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o půjčce č. S/494/07 ze dne 01.06.2007 z důvodu změny právní subjektivity dlužníka dle přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

          1.  odboru ekonomickému

  1. připravit příslušný dodatek smlouvy o převedení práv a povinností 

 

         2.  M. Kozumplíkové, starostce městské části

         2.1. podepsat příslušný dodatek  smlouvy o  převodu práv a povinností

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části