Usnesení ZMČ č. 404 ze dne 19.1.2010

k žádosti o svěření budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku parc.č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc.č. 3655/2, a pozemků parc.č. 3655/1 a 3655/2, vše v k.ú. Vinohrady

č.j.: 22/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 404

ze dne 19.1.2010

 

 

k žádosti o svěření budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku parc.č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc.č. 3655/2,
a pozemků parc.č. 3655/1 a 3655/2, vše v k.ú. Vinohrady

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

 I.      b e r e  n a  v ě d o m í

 

         1.1. usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/47 k návrhu na privatizaci zdravotnického zařízení Polikliniky na Vinohradech, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

         1.2. dopis ministra financí Ing, Miroslava Kalouska ze dne 8.4.2009, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení
 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         žádost o svěření budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku
         parc.č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc.č. 3655/2, a pozemků parc.č. 3655/1 a 3655/2, vše v k.ú. Vinohrady

 

 

III.    u k l á d á

 

  1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření výše uvedených nemovitostí

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části