Usnesení ZMČ č. 403 ze dne 19.1.2010

k žádosti o odejmutí svěření čtyř garáží, nacházejících se na pozemcích parc.č. 2182/19, 2182/31, 2182/42, 2182/44, 2388/3, 2388/4, 2388/5, vše v k.ú. Žižkov, a odejmutí svěření dvou pozemků parc.č. 2182/19 a 2182/31, vše v k.ú. Žižkov

č.j.: 21/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 403

ze dne 19.1.2010

 

 

k žádosti o odejmutí svěření čtyř garáží, nacházejících se na pozemcích parc.č. 2182/19, 2182/31, 2182/42, 2182/44, 2388/3, 2388/4, 2388/5, vše v k.ú. Žižkov, a odejmutí svěření dvou pozemků parc.č. 2182/19 a 2182/31, vše v k.ú. Žižkov

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         žádost o odejmutí svěření čtyř garáží, nacházejících se na pozemcích parc.č. 2182/19, 2182/31, 2182/42, 2182/44, 2388/3, 2388/4, 2388/5, vše v k.ú. Žižkov, a odejmutí svěření dvou pozemků parc.č. 2182/19 a       2182/31, vše v k.ú. Žižkov

 

 

II.      u k l á d á

 

  1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

  1.1. požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o odejmutí svěření výše uvedených nemovitostí

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části