Usnesení ZMČ č. 402 ze dne 19.1.2010

k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010

č.j.: 932/2009

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 402

ze dne 19.1.2010

 

 

k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.        s c h v a l u j e

 

                  rozpočet  Městské  části  Praha  3  na  rok  2009  v  objemu  příjmů

          1.169.315,1 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1.218.167,5 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve  výši  48.852,4  tis.  Kč, dle  přílohy

          č. 1, která je součástí tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

                1. všem vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací

         1.1. dodržovat rozpočtovou kázeň

        

III.    p o v ě ř u j e

 

         1. Radu městské části

         1.1.  provádět rozpočtová opatření bez dopadu na objem rozpočtu příjmů a výdajů v jednotlivých případech do výše 10 000 tis. Kč

         1.2. provádět rozpočtová opatření v souvislosti s účelovými dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy do výše stanovené usnesením příslušného orgánu HMP

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části