Usnesení ZMČ č. 401 ze dne 19.1.2010

k podnětu občanů zastupitelstvu MČ Praha 3 – Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana

č.j.: 29/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 401

ze dne 19.1.2010

 

 

k podnětu občanů zastupitelstvu MČ Praha 3 – Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       n e s o u h l a s í

 

         s podnětem občanů zastupitelstvu MČ Praha 3 – Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana

 

 

II.      u k l á d á

 

         radě MČ Praha 3 zajistit prošetření postupu při podání podnětu občanů –   Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana.

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části