Usnesení ZMČ č. 439 ze dne 8.4.2010

k přijetí Strategického plánu MČ Praha 3

č.j.: 221/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 439

ze dne 8.4.2010

 

k přijetí Strategického plánu MČ Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

         doporučení Rady městské části

 

 

II.      s c h v a l u j e

        

přijetí předloženého znění Strategického plánu MČ P3

 

        

III.    u k l á d á

 

         1. Ing. P. Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ

 1.1.rozdělit průběžnou přípravu jednotlivých rozvojových aktivit dle jejich garantů a následně zajistit kontrolu jejich plnění  v předepsaných intervalech

 

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části