Usnesení ZMČ č. 438 ze dne 8.4.2010

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

č.j.: 207/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 438

ze dne 8.4.2010

 

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e 

 

         změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. vedoucímu ekonomického odboru

         1. 1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části