Usnesení ZMČ č. 437 ze dne 8.4.2010

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň

č.j.: 188/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 437

ze dne 8.4.2010

 

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň

 

 

Zastupitelstvo  městské části

 

 

I.        s c h v a l u j e

                                                                          

         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat změnu zřizovací listiny

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části