Usnesení ZMČ č. 434 ze dne 8.4.2010

k prodeji pozemku parc. č. 2788/4 v k. ú. Žižkov Společenství vlastníků U Kněžské louky 12 – 20, IČ 270 61 752

č.j.: 117/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 434

ze dne 8.4.2010

 

k prodeji pozemku parc. č. 2788/4 v k. ú. Žižkov Společenství vlastníků U Kněžské louky 12 – 20, IČ 270 61 752

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       bere na vědomí

 

         žádost Společenství vlastníků U Kněžské louky 12 -20, IČ 270 61 752, o odkoupení pozemku, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.      schvaluje

 

         prodej pozemku parc. č. 2788/4 v  k. ú. Žižkov, Společenství vlastníků U Kněžské louky 12 -20, IČ 270 61 752, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 12 000,- Kč

 

 

III.    ukládá

 

1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části