Usnesení ZMČ č. 430 ze dne 8.4.2010

k darům z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3

č.j.: 177/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 430

ze dne 8.4.2010

 

k darům z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       b e r e   n a    v ě d o m í

           

     usnesení Rady městské části č. 137 ze dne 24.3.2010

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         poskytnutí darů z grantového a podpůrného fondu v celkové výši 13.853.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

 

 

III.    u k l á d á

 

         1. vedoucí OE

                   1.1. zajistit realizaci usnesení

 

         2. tajemníkovi Grantového a podpůr. fondu městské části Praha 3

         2.1. dohlížet na dodržování grantových podmínek

        

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části