Usnesení ZMČ č. 493 ze dne 28.6.2010

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček a daru pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 553/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 493

 

ze dne 28. 6. 2010

 

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček a daru pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         poskytnutí návratných bezúročných půjček a daru z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části