Usnesení ZMČ č. 491 ze dne 28.6.2010

ke    změně    zřizovací  listiny   příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800  dodatkem č. 3

č.j.: 453/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 491

ze dne 28. 6. 2010

 

 

ke    změně    zřizovací  listiny   příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800  dodatkem č. 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

 

změnu    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace  Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800,  uvedenou v příloze tohoto usnesení

 

                 

II.      s c h v a l u j e

 

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 tak,  jak je uvedena v příloze tohoto usnesení

 

 

III.    u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 3 zřizovací listiny

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části