Usnesení ZMČ č. 364 ze dne 10.9.2009

ke změně  zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 dodatkem č. 1  

č.j.: 618/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 364
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně  zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 dodatkem č. 1
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
                 
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat dodatek č. 1 zřizovací listin
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části