Usnesení ZMČ č. 360 ze dne 10.9.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 dodatkem č. 1

č.j.: 614/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 360
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 dodatkem č. 1
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
změnu zřizovací listiny příspěvkovéorganizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
                 
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590  tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat dodatek  č. 1 zřizovací listiny
 
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části