Usnesení ZMČ č. 356 ze dne 10.9.2009

ke  změně zřizovací listiny  příspěvkové  organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 dodatkem č. 2

č.j.: 610/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 356
ze dne 10.9.2009
 
 
ke  změně zřizovací listiny  příspěvkové  organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 dodatkem č. 2
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
změnu  zřizovací  listiny příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
                 
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat dodatek č. 2 zřizovací listiny
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části