Usnesení ZMČ č. 347 ze dne 10.9.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300

č.j.: 601/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 347
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300
 
                 
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat změnu zřizovací listiny
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části