Usnesení ZMČ č. 345 ze dne 10.9.2009

ke  změně  zřizovací listiny příspěvkové  organizace  Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

č.j.: 599/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 345
ze dne 10.9.2009
 
 
ke  změně  zřizovací listiny příspěvkové  organizace  Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
změnu    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
 
                 
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat zřizovací listinu
 
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části