Usnesení ZMČ č. 344 ze dne 10.9.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271

č.j.: 598/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 344
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
změnu    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271
 
                 
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat zřizovací listinu
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části