Usnesení ZMČ č. 343 ze dne 10.9.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497

č.j.: 597/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 343
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.             bere na vědomí  
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497
 
                 
II.             schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.             ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat zřizovací listinu
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části