Usnesení ZMČ č. 341 ze dne 10.9.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680

č.j.: 595/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 341
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680
 
 
Zastupitelstvo městské části
        
 
I.                  bere na vědomí 
 
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680
 
                 
II.               schvaluje
 
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.           ukládá
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat zřizovací listinu
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části