Usnesení ZMČ č. 340 ze dne 10.9.2009

ke změně objemu rozpočtu roku 2009

č.j.: 588/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 340
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně objemu rozpočtu roku 2009
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje 
 
         změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 v souvislosti s přijetím účelového daru od společnosti Pražská plynárenská, a. s., ve výši 50,0 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      ukládá
 
         1. vedoucímu ekonomického odboru
         1. 1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části