Usnesení ZMČ č. 338 ze dne 10.9.2009

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 578/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 338
ze dne 10.9.2009
 
 
k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.        schvaluje
 
         poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
 
         Občanská poradna Remedium Praha, o.s., Křišťanova 15, Praha 3 ve výši  96.000 Kč na úhradu nákladů spojených s nájmem a službami Občanské poradny 
 
 
II.       ukládá
 
          1. vedoucímu OE
           1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
 
          2. M. Kozumplíkové, starostce městské části
          2.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části