Usnesení ZMČ č. 337 ze dne 10.9.2009

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 471/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 337
ze dne 10.9.2009
 
 
k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.        schvaluje
 
poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
1.     DDM Praha 3, Ulita, Klub Beztíže ve výši 100.000 Kč na volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež a děti Prahy 3
2. Azylovému domu Horní Počernice ve výši 70.000 Kč na provoz
 
 
II.       ukládá
 
         1. vedoucímu OE
          1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
 
         2. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         2.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části