Usnesení ZMČ č. 336 ze dne 10.9.2009

ke Koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu

č.j.: 653/2009        
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 336
ze dne 10.9.2009
 
 
ke Koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
 
 
 Zastupitelstvo městské části
 
 
I.           bere na vědomí      
    
-         souhlas Rady městské části s Koncepcí řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
-         souhlas Rady městské části se zřízením Fondu pro řešení jednostranného zvyšování nájemného z bytu
 
 
II.                           schvaluje
 
-         Koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
-         Záměr zřízení Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
 
 
III.                       ukládá
      
          -  Radě městské části  Praha 3  zpracovat  Zásady  Fondu  pro  řešení  důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu a předložit je zastupitelstvu ke schválení
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části