Usnesení ZMČ č. 335 ze dne 10.9.2009

k prodeji pronajaté bytové jednotky a ateliéru v budově čp. 2012, 2013 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Orlická 8, Lucemburská 24

č.j.: 623/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 335
ze dne 10.9.2009
 
 
k prodeji pronajaté bytové jednotky a ateliéru v budově čp. 2012, 2013 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Orlická 8, Lucemburská 24
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje
          
         prodej pronajaté bytové jednotky a ateliéru dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
          
 
Bytová jednotka č. 2012/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 410/44740 na společných částech budovy čp. 2012, 2013 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2613/1, 2614/1 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno :  
Cena:  799 362,00
 
Nebytová jednotka-atelier č. 2013/107 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 991/44740 na společných částech budovy čp. 2012, 2013 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2613/1, 2614/1 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 378 270,00
 
 
Ceny uvedené u bytové jednotky a ateliéru jsou maximální ceny, které mohou být u bytové jednotky sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
 
 
II.      ukládá
 
     1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1.podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky a atelieru dle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky, ateliérů schválené RMČ
     
  
 Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části