Usnesení ZMČ č. 334 ze dne 10.9.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/4 v budově čp. 1374, Baranova 17 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 525/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 334
ze dne 10.9.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/4 v budově čp. 1374, Baranova 17 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
 
I.        bere na vědomí
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 194/12634 na společných částech domu čp. 1374, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a 1580/8 k.ú. Žižkov, Baranova 17, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.         schvaluje
1.      vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/4 se   spoluvlastnickým podílem v rozsahu 194/12634 na společných částech domu čp. 1374, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a 1580/8 k.ú. Žižkov, Baranova 17, Praha 3 – umístění účastníků
            
Bytová jednotka č. 1374/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 194/12634 na společných částech domu čp. 1374, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a 1580/8 k.ú. Žižkov, Baranova 17, Praha 3
 
 
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
8
044539/2009
1 269 000 Kč
Hana Košařová
6
044124/2009
1 052 000 Kč
Mgr. Miloš Felgr, Mgr. Radka Felgrová
2
044033/2009
973 000 Kč
Ing. Jan Býma
1
043648/2009
951 900 Kč
ESAIP,a.s.
4
044069/2009
933 000 Kč
Lucie Dvorská
 
 
2.      prodej bytové jednotky č. 1374/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 194/12634 na společných částech domu čp. 1374, a odpovídajícím podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a  1580/8 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení.
 
3.      prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem  podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek na dalších  místech.  
 
 
III.       ukládá
 
    1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části 
    1.1.podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části
           
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části