Usnesení ZMČ č. 333 ze dne 10.9.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/24 v budově čp. 1374, Baranova 17 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 524/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 333
ze dne 10.9.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/24 v budově čp. 1374, Baranova 17 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
 
I.         bere na vědomí
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/24 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 189/12634 na společných částech domu čp. 1374, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a 1580/8 k.ú. Žižkov, Baranova 17, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.         schvaluje
1.     vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1374/24 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 189/12634 na společných částech domu čp. 1374, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a 1580/8 k.ú. Žižkov, Baranova 17, Praha 3 – umístění účastníků
            
Bytová jednotka č. 1374/24 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 189/12634 na společných částech domu čp. 1374, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a 1580/8 k.ú. Žižkov, Baranova 17, Praha 3
 
 
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
7
044125/2009
1 126 000 Kč
Mgr. Radka Felgrová, Mgr. Miloš Felgr
3
044034/2009
1 103 000 Kč
Ing. Jan Býma
9
044596/2009
1 066 201 Kč
Tereza Slámová
5
044072/2009
955 000 Kč
Lucie Dvorská
 
 
2.     prodej bytové jednotky č. 1374/24 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 189/12634 na společných částech domu čp. 1374, a odpovídajícím podílem na pozemcích parc.č. 1580/1, 1580/7 a 1580/8 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení.
3.     prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek na dalších místech.  
 
 
III.       ukládá
 
   1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části 
    1.1. podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části