Usnesení ZMČ č. 330 ze dne 10.9.2009

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 685/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 330
ze dne 10.9.2009
 
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       schvaluje
 
Poskytnutí návratné bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení
 
 
 
II.       ukládá
 
           1. odboru ekonomickému
      1.1. připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu 
 
             2. M. Kozumplíkové, starostce městské části
   2.1. podepsat příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce  s vlastníkem domu
         
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části