Usnesení ZMČ č. 329 ze dne 10.9.2009

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí  návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 - k rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3

č.j.: 575/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 329
ze dne 10.9.2009
 
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí  návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 - k rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje
 
         poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů  na území MČ Praha 3 a rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.       ukládá
 
           1. odboru ekonomickému
 1.1. připravit příslušnou smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3, a připravit dodatek smlouvy o rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, s vlastníky domů
 
 
          2. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         2.1. podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí návratné bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje pro opravy a  rekonstrukce  domů na území MČ Praha 3, a připravit dodatek smlouvy o rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu  obnovy a  rozvoje  MČ Praha 3, s vlastníky domů
             
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části