Usnesení ZMČ č. 328 ze dne 10.9.2009

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 469/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 328
ze dne 10.9.2009
 
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       schvaluje
 
Poskytnutí návratných bezúročných půjček z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.       ukládá
 
           1. odboru ekonomickému
          1.1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů
 
 
          2. M. Kozumplíkové, starostce městské části
          2.1. podepsat příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů
       
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části