Usnesení ZMČ č. 312 ze dne 10.9.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 786/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, podle zákona č. 72/1994 Sb., — „Výběrové řízení čís. 5“

č.j.: 638/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 312
ze dne 10.9.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 786/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, podle zákona č. 72/1994 Sb., — Výběrové řízení čís. 5“
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       bere na vědomí
 
         zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti  786/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, — „Výběrové řízení čís. 5“, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      schvaluje
 
         1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 786/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným          spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69,    2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, — „Výběrové řízení čís. 5“ —  umístění účastníků
 
 
Nově vybudovaná bytová jednotka č. 2535/17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 786/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
5
051666/2009
4 301 828,- Kč
Ing.Hana Horníčková
10
051844/2009
4 254 000,- Kč
Ing.Hana Matochová
9
051839/2009
3 811 666,- Kč
RNDr. Josef Charvát a Jana Charvátová
11
051895/2009
3 623 170,- Kč
Ing. Jan Bockstefel
6
051695/2009
3 622 222,- Kč
Ing. Jiří Blažek – podíl ¾ a Karolina Mazačová – podíl ¼
 
         2. prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/17 se  spoluvlastnickým podílem o velkosti 786/19086 na společných částech  budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, podle zákona č. 72/1994 Sb., účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
         3. prodej účastníkovi, který se umístil na druhém místě v případě, že se      účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o  převodu vlastnictví jednotky do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů Městské části, a pak za stejných podmínek účastníkům na dalších místech
 
 
III.    ukládá
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat smlouvu o převodu nově vybudované bytové jednotky podle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené RMČ
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části