Usnesení ZMČ č. 309 ze dne 10.9.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 634/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, podle zákona č. 72/1994 Sb., — „Výběrové řízení čís. 1“

č.j.: 634/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 309
ze dne 10.9.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 634/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, podle zákona č. 72/1994 Sb., — Výběrové řízení čís. 1“
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       bere na vědomí
 
         zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti  634/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, — „Výběrové řízení čís. 1“, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      schvaluje
 
         1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 634/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným          spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69,    2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, — „Výběrové řízení čís. 1“ —  umístění účastníků
 
Nově vybudovaná bytová jednotka č. 2535/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 634/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
16
052019/2009
3 000 182,- Kč
Jitka Bártů
14
051979/2009
2 951 000,- Kč
ing.arch.Vladimír Valek
 
 
         2. prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/13 se spoluvlastnickým podílem o velkosti 634/19086 na společných částech  budovy č.p. 2535, 2536, k.ú. Žižkov, a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a na pozemku funkčně souvisejícím parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, podle zákona č. 72/1994 Sb., účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
         3. prodej účastníkovi, který se umístil na druhém místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů Městské části
 
 
III.    ukládá
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat smlouvu o převodu nově vybudované bytové jednotky podle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené RMČ
 
 
  
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části