Usnesení ZMČ č. 308 ze dne 10.9.2009

k poskytnutí půjčky zaměstnanci Městské části Praha 3, Úřadu městské části

č.j.: 646/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 308
ze dne 10.9.2009
 
 
k poskytnutí půjčky zaměstnanci Městské části Praha 3, Úřadu městské části
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje
 
         poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnankyni Městské části Praha 3, Úřadu městské části Jaroslavě Friedrichové ze Zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3 ve výši 20 000,-- Kč za těchto podmínek:
-         doba splatnosti nejvýše 5 let s odkladem splátek o 1 rok
-         zajištění splátek půjčky dohodou o srážkách z platu
-         v případě ukončení pracovního poměru je půjčka splatná dnem ukončení pracovního poměru
 
 
II.      ukládá
 
         1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. připravit smlouvu o půjčce
         1.2. zajistit vyplacení půjčky
         1.3. zajistit splácení půjčky dohodou o srážkách z platu
 
         2. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         2.1. podepsat smlouvu o půjčce
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části