Usnesení ZMČ č. 307 ze dne 10.9.2009

k návrhu přísedících - Obvodní soud pro Prahu 3 - volební období 2009 - 2013

č.j.: 547/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 307
ze dne 10.9.2009
 
 
k návrhu přísedících - Obvodní soud pro Prahu 3 - volební období 2009 - 2013
 
Zastupitelstvo městské části
 
I.                  volí
 
přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3
 
Sedlák Bohumil, JUDr.                         narozen1947
                                                        trvale bytem Praha 3
                                                        zást. ředitele Domova pro seniory Malešice
 
jako přísedící navržen poprvé
navržený splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce přísedícího
                           
Veselý Ivo                                          narozen 1954
                                                        trvale bytem Praha 3
                                                        ved. kontr. odd. ÚMČ Praha 15
                                                       
jako přísedící navržen poprvé
navržený splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce přísedícího
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části