Usnesení ZMČ č. 397 ze dne 8.12.2009

ke koupi pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady, od společnosti B.D.S., spol. s r.o., IČ 271 55 471

č.j.: 765/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 397
ze dne 8.12.2009
 
 
ke koupi pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady, od společnosti B.D.S., spol. s r.o., IČ 271 55 471
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.            bere na vědomí
 
        nabídku společnosti B.D.S., spol. s r.o., IČ 271 55 471 k prodeji pozemku parc. č. 4318/2  v k.ú. Vinohrady, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.         schvaluje
 
        koupi pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady, od společnosti B.D.S.,   spol. s r.o., IČ 271 55 471, za kupní cenu 11 500 000 Kč
 
 
III.    ukládá
 
1.     M. Kozumplíkové, starostce městské části
          1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části
 
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části