Usnesení ZMČ č. 395 ze dne 8.12.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3

č.j.: 885/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 395
ze dne 8.12.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         Změnu  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace  Pečovatelská  služba  Praha 3
 
 
II.       s c h v a l u j e
                                                                          
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat změnu zřizovací listiny
 
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části