Usnesení ZMČ č. 394 ze dne 8.12.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň

č.j.: 884/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 394
ze dne 8.12.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň
 
 
II.       s c h v a l u j e
                                                                          
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
         1.M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat změnu zřizovací listiny
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části