Usnesení ZMČ č. 393 ze dne 8.12.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici

č.j.: 883/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 393
ze dne 8.12.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici
 
 
II.      s c h v a l u j e
                                                                 
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
         1.M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat změnu zřizovací listiny
 
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části