Usnesení ZMČ č. 306 ze dne 9.6.2009

k poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části praha 3 na rok 2009

č.j.: 366/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 306
ze dne 9.6.2009
 
 
k poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části praha 3 na rok 2009
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
                poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části praha 3 na rok 2009    ve výši 54.000,- Kč, Židovské obci v Praze, Maiselova 18/250, zastoupené Matanou a.s., jakožto finančního podílu na obnově kulturní památky – Obřadní síně Židovského hřbitova v rámci programu regenerace MPZ Praha 3 v roce 2009
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části