Usnesení ZMČ č. 305 ze dne 9.6.2009

k výběrovému řízení pro rok 2009 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP, V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti

č.j.: 330/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 305
ze dne 9.6.2009
 
 
k výběrovému řízení pro rok 2009 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP, V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
 
I.        b e r e   n a   v ě d o m í
 
zápis z jednání výběrové komise k přidělení dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na území MČ Praha 3 ze dne 7. 5. 2009
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
výši přidělených dotací uvedeným subjektům dle přílohy tohoto usnesení
 
 
III.      u k l á d á                
 1. vedoucí OSV
 1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
 
 2. vedoucí OE
 2.1.  vyplatit schválené výše přidělených dotací
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části